محصولات:
Rackmount Storage » EliteSTOR
 
ES208X+B

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی 
دسترسی به مدل ها
دانلودها 
 
 •  
   
  Superior Performance

  Staggering Spin-Up
   
  Multi-purposes
   
  Redundant Power Supply
   
  All hardware
   
  Wide Range RAID Adapters Support

 


پشتیبانی